Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας έναρξης στο χειμερινό εξάμηνο, δύναται να μεταφερθεί στο εαρινό, με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε α) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, β) πρακτική εκπαίδευση με τη συμμετοχή τους σε Ογκολογικά Συμβούλια, πειραματικά χειρουργεία και συμμετοχή σε χειρουργεία καθώς επίσης και γ) σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευνητική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 35% των μαθημάτων.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα των ξένων ομιλητών που θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική, αλλά παρέχεται η δυνατότητα συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Το σύνολο των διδακτικών ωρών εκάστου εξαμήνου, προκύπτει από τουλάχιστον 12 ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας

Η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κάθε μαθήματος αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη του επόμενου τηρώντας τη σειρά που παρατίθενται κατωτέρω.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΔιδ. ώρες/ μάθημαECTS
Εισαγωγή στη Χειρουργική ΗΠΧ204
Καλοήθεις χειρουργικές παθήσεις εξωηπατικών χοληφόρων287
Κακοήθεις χειρουργικές παθήσεις εξωηπατικών χοληφόρων204
Πρακτική στο Χειρουργείο Ι548
Ογκολογικά Συμβούλια Ι265
Πρακτική άσκηση Ι92
ΣΥΝΟΛΟ15730
ΣΥΝΟΛΟ15730

Β’ Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΔιδ. ώρες/ μάθημαECTS
Καλοήθεις χειρουργικές παθήσεις παγκρέατος204
Προκαρκινωματώδεις & Κακοήθεις παθήσεις παγκρέατος247
Μελέτη του ήπατος σε κυτταρικό επίπεδο – Ηπατίτιδες82
Πρακτική στο Χειρουργείο ΙΙ7810
Ογκολογικά Συμβούλια ΙΙ265
Πρακτική άσκηση ΙΙ92
ΣΥΝΟΛΟ16530

Γ’ Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΔιδ. ώρες/ μάθημαECTS
Μάζα ήπατος – Κληρονομικά & Αυτοάνοσα νοσήματα ήπατος – Κίρρωση και Πυλαία υπέρταση246
Όγκοι ήπατος123
Ηπατεκτομές164
Πρακτική στο Χειρουργείο ΙΙΙ7810
Ογκολογικά Συμβούλια ΙΙΙ265
Ημερίδα «Το μέλλον στη χειρουργική»42
ΣΥΝΟΛΟ16030
ΣΥΝΟΛΟ16030

Δ’ Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΔιδ. ώρες/ μάθημαECTS
Ιδιαίτερες τεχνικές ηπατεκτομών42
Μεταμόσχευση ήπατος-παγκρέατος-λεπτού εντέρου-πολλαπλών οργάνων83
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 25
ΣΥΝΟΛΟ1230
Μοιραστείτε το...