ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚO ΕΤΟΣ 2023 -2024

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής και της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Χειρουργική Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων», Master of Science «MSc in Hepato-biliary-pancreatic Surgery» για το ακαδ. έτος 2023-2024 σύμφωνα με το ΦΕΚ ιδρύσεως 4661 Τ.Β. 2022.

Υποψηφιότητες

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων των Ιατρικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Λόγω της αμιγούς χειρουργικής θεματολογίας του, το ΠΜΣ «Χειρουργική Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων» απευθύνεται σε Γενικούς Χειρουργούς και σε ειδικευόμενους Γενικής Χειρουργικής, οι οποίοι επιθυμούν περαιτέρω εξειδίκευση σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο.
Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και μόνο ένας κατ’ έτος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι είκοσι πέντε (25) φοιτητές

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Συμμετοχής (για αίτησεις συμμετοχής επικοινωνήστε στη διεύθυνση mschpb@med.uoa.gr )
 2. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Αντίγραφο πτυχίου (Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να καταθέσουν την αναγνώριση του πτυχίου τους ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 και το άρθρο 101 παρ. 5 του Ν. 4547/18.)
 5. Γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 και πάνω)
 6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνέντευξη των υπόψηφίων. Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού.
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τους υποψηφίους.
Μετά τη συνέντευξη, ακολουθεί η μοριοδότηση των υποψηφιοτήτων, οπότε και διαμορφώνεται η συνολική βαθμολογία σε κλίμακα από 0-100, βάσει της οποίας καθορίζονται οι επιλεγέντες. Συγκεκριμένα η βαθμολόγηση , έχει ως εξής:

– Βαθμός πτυχίου10 μόρια
– Κατοχή άλλου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών20 μόρια
– Ατομικό βιογραφικό (π.χ. συμμετοχή σε ημερίδες – σεμινάρια – συμπόσια – συνέδρια,
αριθμός δημοσιεύσεων, τεκμηριωμένη επάρκεια αγγλικής γλώσσας) σε ποσοστό
20 μόρια
– Συστατικές επιστολές20 μόρια
– Προφορική συνέντευξη30 μόρια

Με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος, καταρτίζεται ο πίνακας αξιολόγησης, ο οποίος θα αποσταλεί για τα περαιτέρω στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 31/5/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mschpb@med.uoa.gr.
Η έναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο του 2023.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα επιλεγέντων

Οι επιλεγέντες θα εγγράφονται στο ΠΜΣ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, για τα χρονικά περιθώρια και τον τρόπο της εγγραφής τους.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανωτέρου αριθμού εισακτέων.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο ΠΜΣ, καθορίζονται αναλυτικά στον σχετικό κανονισμό του, στον οποίο αναγράφονται και τα εκ του Νόμου και τα εκ της Συντονιστικής Επιτροπής οριζόμενα, αφορούν δε στο σύνολο της λειτουργίας του και δεν επιδέχονται παραβιάσεων ή παραλείψεων.
Το κόστος του ΠΜΣ, ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €) συνολικά, ανά ακαδημαϊκό έτος, κατανέμεται ισόποσα στα τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και η πρώτη δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή των φοιτητών.

Σκοπός του ΠΜΣ

Δεδομένου ότι οι γνώσεις στη χειρουργική ΗΠΧ καθημερινά πολλαπλασιάζονται, καθώς προστίθενται δεδομένα και εξελίξεις στους τομείς Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Ανοσολογίας, Φαρμακολογίας, Ογκολογίας, Ακτινολογίας και Ιατροτεχνολογίας, μια πολυεπιστημονική διαχείριση είναι απαραίτητη για την κατανόηση, διάγνωση, σταδιοποίηση καθώς επίσης και την επιλογή και τη χρονική αλληλουχία εφαρμογής των καταλληλότερων εξατομικευμένων θεραπειών. Αντικείμενο και σκοπό του Π.Μ.Σ «Χειρουργική Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων» αποτελούν:

 • Να προσφέρει πληρότητα γνώσεων, από το κυτταρικό επίπεδο μέχρι τη χειρουργική θεραπεία των χειρουργικών νοσημάτων ΗΠΧ, μέσω μιας δομημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Να προσφέρει εις βάθος γνώση ανατομίας και των παραλλαγών της, φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας, ακτινολογίας και ακτινοδιαγνωστικής, νοσολογίας, διαφορικής διάγνωσης και τελικής διάγνωσης των χειρουργικών νοσημάτων ΗΠΧ.
 • Να αποκτηθούν γνώσεις πολυεπιστημονικής διαχείρισης (multidisciplinary approach) με σκοπό την ασφαλή και εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση.
 • Να αποκτηθούν γνώσεις για την ασφαλή, ενδεδειγμένη και εξατομικευμένη χρήση των τεχνολογικών εξελίξεων και των ιατροβιολογικών επιτευγμάτων (Radiofrequency, microwave, HIFU, cryoablation, electroporation κλπ.).
 • Να προσφέρει τις γνώσεις που απαιτούνται για την επιλογή της κατάλληλης/σωστής αλληλουχίας θεραπευτικών χειρισμών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, ανά ασθενή (εξατομικευμένα).
 • Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην ασφαλή χειρουργική.
 • Να καλλιεργήσει το κριτικό πνεύμα των φοιτητών για τη λήψη της σωστής θεραπευτικής απόφασης (decision making) προ-, δι- και μετ-εγχειρητικά.
 • Να αποκτηθούν τεχνικές δεξιότητες στις τέσσερις (4) κύριες Ογκολογικές θεματικές ενότητες του προγράμματος: Πρωτοπαθή νεοπλάσματα ήπατος, Καρκίνος χοληφόρων, Καρκίνος παγκρέατος, Νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα και Μεταστατικά νεοπλάσματα ήπατος.
 • Να καταστήσει ευδιάκριτα τα όρια ριζικής και παρηγορικής χειρουργικής θεραπείας.
 • Να ενισχυθούν οι επιστήμονες με γνώσεις για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών και συνεχούς επιμόρφωσης στους χώρους εργασίας.
 • Να συμβάλλει στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας.
 • Να συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας σε επιμέρους τομείς.
 • Να προσφέρει στη χειρουργική κοινότητα εξειδικευμένους χειρουργούς ΗΠΧ.

Πληροφορίες: http://www.asurgery.gr – τηλ: (κα Χριστίνα Πάζα) 2132061001

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ «Χειρουργική Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων»


Ευάγγελος Σ. Φελέκουρας
Καθηγητής Χειρουργικής

Μοιραστείτε το...